انتخاب نوع لوله برای گرمایش از کف همواره بعنوان یک چالش بزرگ پیش روی مجریان بوده است. برای سیستم گرمایش از کف می توان از لوله های پنج لایه و یا تک لایه نوع PEX و PERT استفاده کرد. حال این سوال مطرح می شود که

کدام لوله برای گرمایش از کف مناسب تر است؟ 

          در روزهای اخیر افرادی از شرکت های مختلف جهت فروش محصولات خود تنها لوله های تک لایه PEX و PERT را برای این سیستم مناسب می دانند. این در حالی است که انتخاب لوله بنا به نحوه اجرا، محل اجرا، شرایط اقلیمی و بودجه کارفرما تعیین می گردد. جهت اطلاع از این موضوع، آقای مهندس واعظ بزرگی مدیریت دفتر فنی مهندسی کالانیز، شخصا با شرکت های معتبر بین المللی از جمله فرانکیشه Fraenkische آلمان، امیتی Emmeti ایتالیا و والسیر Valsir ایتالیا مکاتبه نمودند؛ که پاسخ دریافتی از این شرکت ها جای تامل دارد.

          شرکت های فرانکیشه Fraenkische آلمان و امیتی Emmeti ایتالیا استفاده از هر دو نوع لوله (تک لایه و پنج لایه) را برای سیستم گرمایش از کف بلامانع و شرکت والسیر Valsir ایتالیا نوع پنج لایه را مناسب تر دانستند. آقای مهندس واعظ بزرگی برای روشن تر شدن موضوع مستقیما با آقای اشمیت Schmit مدیر فروش شرکت فرانکیشه Fraenkische آلمان صحبت داشتند که پاسخ آقای اشمیت Schmit در نوع خود جالب است.

"در مکانی که فشار سیستم به شما اجازه می دهد، می توانید از لوله های تک لایه نوع PEX و PERT جهت کاهش هزینه ها استفاده نمائید و در صورتی که فشار سیستم بالا باشد تنها باید از لوله های پنج لایه استفاده شود."

          لوله های تک لایه PEX برای استفاده در سیستم هایی با فشار بلند مدت 7 بار bar  با دمای 70 درجه سانتیگراد طراحی میشوند؛ حال آنکه لوله های پنج لایه PEX برای فشار 10 بار bar و دمای 95 درجه سانتیگراد طراحی گردیده است. البته شرکت های تولید کننده لوله های پنج لایه درز جوش توانسته اند لوله هایی با حداکثر فشار کاری 15 بار bar نیز تولید نمایند. 

          با توضیحات ارائه شده نتیجه گیری می شود که استفاده از هر سه نوع لوله برای سیستم گرمایش از کف مجاز بوده و انتخاب نوع لوله ها تنها بر اساس شرایط و نیاز محل اجرا خواهد بود. در پایان از مجریان گرامی خواهشمندیم تا در زمان انتخاب نوع لوله برای گرمایش از کف با در نظر گرفتن شرایط و انجام تحقیقات کامل، نوع لوله را انتخاب کرده و اسیر تبلیغات نادرست برخی شرکت های تولید کننده نشوند.