بر اساس آنچه تا کنون گفته شد، برای مصارف مختلف که در ادامه متن آمده است، لوله های زیر پیشنهاد می شود: 

1- آب سرد بهداشتی: لوله های سه لایه PEX، پنج لایه PERT-AL-PERT و پنج لایه PEX-AL-PEX

2- آب گرم بهداشتی: لوله های پنج لایه PEX-AL-PEX

3- گرمایش از کف: لوله های سه لایه PEX، پنج لایه PERT-AL-PERT، پنج لایه PEX-AL-PEX

4- آب سرد سرمایشی: لوله های سه لایه PEX، پنج لایه PERT-AL-PERT، پنج لایه PEX-AL-PEX 

5- آب گرم شوفاژ: PEX-AL-PEX